Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUY TẮC SUNXƠ - HAĐY

(Schulze - Hardy), quy tắc về tác dụng của chất điện li làm keo tụ hệ phân tán: chỉ ion ngược dấu với hạt siêu vi mới gây sự keo tụ; ion đó có hoá trị càng cao, tác dụng keo tụ càng lớn.