Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUÁ THẾ

độ chênh lệch giữa điện thế thực tế của một điện cực gây ra một phản ứng điện hoá và điện thế lí thuyết của điện cực thuận nghịch cần để gây ra phản ứng đó. QT phụ thuộc vào bản chất và bề mặt điện cực.