Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MẬT ĐỘ ĐIỆN TỬ

xác suất điện tử tồn tại trong một đơn vị thể tích ở một vị trí nào đó trong không gian. Theo cơ lượng tử, MĐĐT được xác định bằng bình phương môđun hàm sóng |y |2.

Để cụ thể hoá, người ta biểu diễn MĐĐT bằng đám mây điện tử, nghĩa là khoảng không gian mà ở đó, xác suất có mặt điện tử rất lớn ( 90% chẳng hạn); các khoảng không gian này gọi là obitan.