Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GRINHA (PHẢN ỨNG)

phản ứng tổng hợp các chất hữu cơ bằng thuốc thử Grinha RMgX (hợp chất cơ magie; X là halogen, R - gốc hữu cơ): cho hợp chất cơ magie tác dụng với hợp chất có hiđro linh động sẽ thu được hiđrocacbon (1); với hợp chất cacbonyl, sẽ được ancol (2). Vd.

CH3MgI + ROH  CH4 + ROMgI (1)

CH3MgI + HCHO  CH3CH2OH + MgI(OH) (2)

 Phản ứng G do nhà hoá học Pháp Grinha (V. Grignard) tìm ra (1901). Xt. Grinha V.