Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GLUXIT

(A. glucide, carbohydrates), các polihiđroxianđehit và polihiđroxixeton, mà đa số chúng có công thức chung Cn(H2O)m, vì thế còn có tên gọi cacbonhiđrat. G là một trong những thành phần quan trọng nhất của cơ thể sinh vật, chiếm tới 80% chất khô của cây và vào khoảng 2% chất khô của cơ thể động vật. Cơ thể động vật không có khả năng tổng hợp G và phải tiếp nhận chúng từ thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Trong cây cỏ, G được tạo thành từ khí cacbonic (CO2) và nước. Quá trình đó gọi là sự quang hợp, xảy ra được nhờ năng lượng ánh sáng Mặt Trời và nhờ vai trò xúc tác của clorophin có trong lá xanh. G thường được phân loại thành: a) Monosacarit là những G không thể thuỷ phân được, vd. glucozơ, fructozơ. b) Polisacarit là những G khi thuỷ phân đến cùng cho monosacarit. Polisacarit lại có thể chia thành polisacarit có tính chất đường hay oligosacarit có vị ngọt, tan trong nước, vd. sacarozơ, mantozơ; polisacarit không có tính chất đường không tan trong nước, không có vị ngọt, vd. tinh bột, xenlulozơ, glicogen. c) Heteropolisacarit là những chất khi thuỷ phân cho các monosacarit và những chất không phải G, thường gọi là aglicon. G có vai trò đặc biệt quan trọng đối với đời sống con người. Từ lương thực, thực phẩm, nguyên liệu làm nhà, vải may quần áo... đều từ nguồn G thiên nhiên.