Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GLIPTAN

(A. glyptal resin), một loại nhựa ankit do axit phtalic (C6H4 (COOH)2) và glixerin (C3H5(OH)3) trùng ngưng tạo thành.