Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MUỐI HOÁ

thêm muối vào một hệ gồm nhiều cấu tử. Nếu hệ gồm hai chất lỏng thì độ tan tương hỗ của hai chất phụ thuộc vào bản chất và lượng muối thêm vào. Nếu muối chỉ tan vào một chất lỏng thì độ tan tương hỗ của hai chất đều giảm. Nếu muối tan trong cả hai chất lỏng thì độ tan tương hỗ sẽ tăng.