Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MUỐI BAZƠ

muối mà trong phân tử còn có nhóm hiđroxyl OH có thể thay thế được bằng gốc axit, vd. MgOHCl, Fe(OH)2Cl, vv.