Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÔI TRƯỜNG PHẢN ỨNG

nơi có đủ điều kiện cho một phản ứng xảy ra. Vd. quá trình thuỷ phân đường dễ xảy ra trong môi trường axit. Theo nghĩa rộng, MTPƯ bao gồm cả các cấu tử tham gia phản ứng, vd. trong phản ứng xúc tác dị thể, MTPƯ là tổng thể các chất phản ứng, chất xúc tác và khí mang (nếu có).