Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MONOSACARIT

(A. monosaccharide; cg. gluxit đơn giản), những gluxit không thể thuỷ phân được, đó là những polihiđroxianđehit hay polihiđroxixeton. Số nguyên tử cacbon (C) có trong phân tử có thể là ba (triozơ), bốn (tetrozơ), năm (pentozơ), sáu (hexozơ). Trong cơ thể, có phổ biến nhất là hexozơ, vd. glucozơ, fructozơ, vv.