Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MIỀN ĐỘNG HỌC

một đặc tính của quá trình xúc tác. Quá trình xúc tác gồm toàn bộ các phản ứng xúc tác và quá trình khuếch tán các chất phản ứng và sản phẩm phản ứng. Tốc độ cả quá trình được xác định bởi tốc độ của quá trình nào chậm nhất. Nếu quá trình biến đổi hoá học là chậm nhất thì phản ứng được nói là xảy ra ở MĐH.

Khi giai đoạn khuếch tán là chậm nhất thì nói phản ứng xảy ra ở miền khuếch tán. Tuỳ thuộc chất xúc tác và các thông số của chế độ công nghệ mà quá trình xảy ra ở miền nào và phản ứng có thể chuyển từ miền này qua miền khác.