Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MENĐELEVI

(L. Mendelevium), Md. Nguyên tố phóng xạ nhân tạo thuộc nhóm III B, chu kì 7 bảng tuần hoàn các nguyên tố; số thứ tự 101; phân tử khối 258; thuộc họ actinoit. Có nhiều đồng vị mà bền nhất là 258Md với chu kì bán rã 56 ngày. Đồng vị 256Md lần đầu tiên được nhóm các nhà khoa học Trường Đại học Califonia, Hoa Kì) tổng hợp (1955) bằng cách bắn các hạt α được tăng tốc vào 253Es. Md có tính chất hoá học tương tự tuli. Tên của nguyên tố được đặt theo tên nhà bác học Nga Menđêlêep (D. I. Mendeleev).