Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LƯỢNG TỬ TÁC DỤNG

(cg. hằng số Plăng) x. Plăng (hằng số).