Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÊN HOA

sự rã các tinh thể trên bề mặt tạo thành lớp bột mỏng, xốp như bông, do sự mất nước của một muối hiđrat hoá khi áp suất hơi của muối này lớn hơn áp suất hơi nước trong không khí để tái lập cân bằng giữa áp suất muối và môi trường xung quanh. Vd. natri sunfat (Na2SO4.10H2O), natri cacbonat (Na2CO3.10H2O), đinatri hiđrophotphat (Na2HPO4.12H2O)... dễ LH, vì áp suất hơi của chúng thường lớn hơn áp suất hơi nước trong không khí.