Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LỚP KHUẾCH TÁN

   lớp ion ở phía ngoài lớp điện kép, trong đó nồng độ ion càng ra xa càng giảm dần. LKT có ở lớp điện kép chung quanh hạt siêu vi của hệ phân tán, ở gần các điện cực kim loại nhúng trong dung dịch, ở vỏ ion theo thuyết Đơbai - Huychken (Debye-Hückel).