Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LIBICH I.

(Justus Liebig; 1803 - 73), nhà hoá học Đức, người sáng lập trường phái khoa học và là một trong số người đặt nền móng cho ngành nông hoá. Các nghiên cứu của Libich chủ yếu thuộc lĩnh vực hoá học hữu cơ, tìm ra sự đồng nhất về thành phần giữa acgon và bạc xianat. Libich là người đầu tiên điều chế được clorofom và axetalđehit, phát hiện axit lactic và một số axit cacbon khác; hoàn thiện phương pháp xác định cacbon và hiđro trong các hợp chất hữu cơ. Ông nghiên cứu bản chất hoá học của các quá trình sinh lí học, đề xuất thuyết hoá học của sự lên men và thối rữa. Năm 1840, Libich đưa ra thuyết dinh dưỡng khoáng của thực vật và thuyết này có ứng dụng rất rộng rãi trong việc bón phân vô cơ trong trồng trọt.