Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TỚI HẠN

nói về sự thay đổi (hay chuyển) đột ngột: 1. Đối với sự hoá lỏng khí thực, điểm (hay trạng thái) TH là một điểm trên đường đẳng nhiệt P (áp suất) - V (thể tích) ứng với nhiệt độ Tc, mà nếu nhiệt độ cao hơn thì hơi không thể hoá lỏng ở bất kì áp suất nào, còn nếu thấp hơn thì thu được vùng dị thể. Ở trạng thái TH, không còn sự khác nhau về tính chất vật lí của các thể lỏnghơi bão hoà. Điểm (hay trạng thái) TH được đặc trưng bằng ba thông số: Tc là nhiệt độ TH, Pc - áp suất TH và V­c - thể tích TH. Vd. đối với khí cacbonic: Tc = 304,2 K; Pc = 72,8 atm; Vc = 0,0942 l/mol.

2. Đối với sự hoà tan hạn chế vào nhau của hai chất lỏng, nhiệt độ mà trên đó hai chất hoà tan hoàn toàn vào nhau ở mọi tỉ lệ được gọi là nhiệt độ hoà tan TH trên. Đôi khi cũng gặp những hệ chỉ đặc trưng bằng nhiệt độ hoà tan TH dưới (là nhiệt độ mà thấp hơn nó hai chất sẽ hoà tan hoàn toàn vào nhau). Ngoài ra, tuy hiếm cũng có những hệ có cả hai nhiệt độ hoà tan TH trên và dưới, vd. hệ nước - nicotin có miền dị thể nằm giữa 2 giới hạn 210 và 60 oC.