Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
IUPAC

(A. International Union of Pure and Applied Chemistry) x. Hiệp hội Quốc tế Hóa học cơ bản và ứng dụng.