Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ION PHỨC

một gốc phức hay một nhóm nguyên tử phức tích điện, vd. [Cu (NH3)4]2+, [Fe (CN)6]3-, vv. IP gồm ion (hoặc nguyên tử) trung tâm (ở ví dụ trên là Cu2+, Fe3+) và các phân tử hoặc các ion phối trí (gọi là phối tử) liên kết với nguyên tử trung tâm theo một trật tự hình học xác định. Khi viết công thức, ion phức được đặt trong dấu móc vuông. Điện tích của ion phức bằng tổng đại số điện tích của ion trung tâm và điện tích của các phối tử. IP đóng vai trò quan trọng trong phương pháp tách chất, trong hoá học phân tích và trong các quá trình công nghệ hoá học khác nhau.