Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ESTE HOÁ

quá trình tạo ra este từ axit và ancol: RCOOH + R'OH D RCOOR'+H2O; R và R' là các gốc hiđrocacbon. Là phản ứng thuận nghịch; khi thuỷ phân este (phản ứng xà phòng hoá) sẽ nhận được axit và ancol.