Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỢP CHẤT TẠP CHỨC
    hợp chất mà trong phân tử có hai hoặc nhiều nhóm chức không giống nhau. Tên gọi của HCTC ứng với tên gọi của các nhóm chức có trong phân tử. Vd. α - alanin (cg. axit α - aminopropionic) (CH3CH (NH2) COOH) là một aminoaxit; axit malic (cg. axit hiđroxisucxinic) (HOOC CHOH CH2 COOH) là một hiđroxiaxit.