Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỢP CHẤT KHÔNG NO

(cg. hợp chất chưa no), hợp chất hữu cơ có chứa nối đôi, nối ba và có khả năng tham gia phản ứng cộng.