Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỢP CHẤT ĐA CHỨC

   hợp chất mà trong phân tử có hai hoặc nhiều nhóm chức giống nhau. Vd: axit sucxinic (HOOC CH2 CH2 COOH) là một điaxit; hexametilenđiamin (H2N - (CH2)5 - NH2) là một điamin, glixerin (HOCH2 CHOH CH2OH) là một triancol, vv.