Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỢP CHẤT CƠ MAGIE

(cg. thuốc thử Grinha), R - MgX. Hợp chất cơ kim mà nguyên tố kim loại là magie; được nhà hoá học Pháp Grinha (V. Grignard) điều chế (1900) từ ankyl halogenua và magie trong môi trường ete khan. HCCM được dùng để tổng hợp nhiều loại hợp chất hữu cơ khác nhau như hiđrocacbon, dẫn xuất halogen, ancol, axit, vv. Số công trình dùng thuốc thử Grinha lên tới hàng chục nghìn.