Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG

tỉ lệ phần trăm lượng sản phẩm thu được so với lượng sản phẩm tính theo lí thuyết ứng với độ chuyển hoá 100%.