Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIỆU SUẤT LƯỢNG TỬ

số phân tử bị biến đổi trong phản ứng quang hoá ứng với mỗi lượng tử ánh sáng hấp thụ.