Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIĐROXIT LƯỠNG TÍNH

hiđroxit của một số kim loại có thể phân li thành ion H+ khi tác dụng với bazơ, hoặc ion OH- khi tác dụng với axit. Vd. Al(OH)3 (nhôm oxit) - khi tác dụng với axit thể hiện tính bazơ

[Al(OH)3 + 3HCl  D  AlCl3 + 3H2O],

còn khi tác dụng với bazơ, thể hiện tính axit

[Al(OH)3 + NaOH  D NaAlO2 + 2H2O].