Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIĐROCACBON MẠCH THẲNG

hiđrocacbon mà trong phân tử các nguyên tử cacbon kết hợp với nhau theo một mạch thẳng, không phân nhánh, nghĩa là chỉ có các nguyên tử cacbon bậc một và bậc hai. Vd. n-butan (CH3 - CH2 - CH2 - CH3),

n-pentan (CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3),            

n - hexen (CH3 - CH2 - CH = CH - CH2 - CH3), vv.