Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHÍ THỰC

chất khí tồn tại trong thực tế, khác với chất khí được gọi là lí tưởng. Cụ thể là các phân tử của KT đều có kích thước và giữa các phân tử có tương tác phân tử đáng kể. Ở nhiệt độ càng thấp và áp suất càng cao, sự khác biệt của KT so với khí lí tưởng càng lớn.