Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHÔNG GIAN PHA

tập hợp tất cả các trạng thái tức thời có thể có của một hệ vật lí hay cơ học. Chẳng hạn, trạng thái tại thời điểm t của một hệ cơ học: một chất điểm chuyển động trong không gian ba chiều được xác định hoàn toàn bởi hai vectơ: vectơ bán kính ( x(t), y(t), z(t)) mô tả vị trí của nó và vectơ vận tốc (u(t), v(t), w(t) ) mô tả vận tốc tức thời của nó; do đó tại mỗi thời điểm, trạng thái của hệ này được biểu diễn bằng một điểm trong R3 x R3 = R6.