Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHAN

(hóa), nói về một chất đã hoàn toàn bị loại hết nước, kể cả nước kết tinh. Vd. natri cacbonat (Na2CO3) khan thu được từ Na2CO3.H2O hoặc Na2CO3.10H2O.