Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHẢ NĂNG PHẢN ỨNG

khả năng có thể tham gia phản ứng của một chất. KNPƯ được đánh giá bằng sự chênh lệch giữa năng lượng trung bình của các phân tử chất đó ở trạng thái bình thường và trạng thái hoạt hoá (năng lượng hoạt hóa); sự chênh lệch đó càng nhỏ thì KNPƯ của chất được xem xét càng lớn.