Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KẾT TỦA PHÂN ĐOẠN

kết tủa lần lượt các ion bằng cùng một ion khác. Vd. nếu nhỏ từ từ dung dịch bạc nitrat (AgNO3) vào dung dịch chứa các ion I- và Cl- thì bạc iođua (AgI) kết tủa trước (vì độ tan của AgI nhỏ hơn của bạc clorua (AgCl) rất nhiều) và sau khi AgI kết tủa hết, AgCl mới bắt đầu kết tủa.