Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIẢI HẤP

quá trình giải phóng chất bị hấp phụ khỏi bề mặt chất hấp phụ. Là quá trình ngược lại với hấp phụ.