Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GEN KHÍ

gen gồm pha khí (pha phân tán) và pha lỏng (môi trường phân tán) trong đó môi trường phân tán đã tạo gen (tạo mạng lưới không gian) bao bọc lấy các bọt khí.