Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GAY LUYXĂC - SACLƠ (ĐỊNH LUẬT)

ở một áp suất nhất định, sự thay đổi thể tích của một lượng khí xác định tỉ lệ thuận với sự thay đổi về nhiệt độ Vt = Vo (1 + αt); Vt là thể tích của chất khí ở nhiệt độ t; Vo - thể tích của chất khí ở nhiệt độ 0oC; α - hệ số dãn nở của khí và là một hằng số: α = 0,00367 = 1/273. Định luật chỉ nghiệm đúng với khí lí tưởng, còn với khí thực thì có sự sai khác. Do hai nhà vật lí Pháp Gay - Luyxăc L. - J. (L. J. Gay - Lussac) và Saclơ (J. A. C. Charles) xác lập.