Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GALACTOZƠ

(A. galactose), C6H12O6. Là monosacarit (hexozơ), có nhiều trong sữa, điều chế bằng phương pháp thuỷ phân đường sữa bằng axit. Tinh thể trắng, tnc = 167 - 168oC. Tan trong nước; ít tan trong etanol, glixerin. Dùng trong y học, tổng hợp hữu cơ.