Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ DỊ THỂ

hệ gồm hai pha trở lên, các pha tách biệt nhau bằng bề mặt phân cách pha. Vd. hỗn hợp nước đá và nước lỏng; hệ gồm vật hấp phụ rắn và chất bị hấp phụ khí; hệ phản ứng khí có xúc tác rắn.