Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ CÔ LẬP

(cg. hệ kín), hệ nhiệt động không trao đổi vật chất và năng lượng với môi trường xung quanh.