Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HOẠT TÍNH XÚC TÁC

khả năng của chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng hóa học, thường được đo bằng tốc độ hoặc hằng số tốc độ phản ứng quy về một đơn vị diện tích bề mặt, khối lượng hoặc thể tích chất xúc tác trong những điều kiện nhất định.