Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HOÁ THẾ

thông số trạng thái dùng để biểu diễn một hệ nhiệt động có số mol biến đổi. HT của cấu tử i (μi) là đạo hàm riêng của một trong các hàm đặc trưng như nội năng (U), entanpi (H), thế đẳng tích (F), thế đẳng áp (G) theo số mol của cấu tử i (ni) khi các thông số khác và số mol của tất cả các cấu tử j = i khác không đổi.

Trong thực tế, người ta thường biểu diễn HT qua hàm G: 

                                      

vì áp suất (p) và nhiệt độ (T) dễ được cố định hơn cả về mặt thực nghiệm.

  HT là một thông số cường tính (không phụ thuộc khối lượng chất), thường dùng để xét điều kiện cân bằng nhiệt động khi số hạt các cấu tử biến đổi do phản ứng hoá học, chuyển pha, vv. Khi hệ ở trạng thái cân bằng thì HT μi của cấu tử i có giá trị như nhau trong mọi phần của hệ. HT của một chất nguyên chất (một cấu tử) là thế đẳng áp G của một mol chất đó.