Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HOÁ HỌC VI LƯỢNG

lĩnh vực hoá học nghiên cứu những lượng rất nhỏ (micrôgam và micrôlit) các chất (vd. ống mao quản thay cho buret).