Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HOÁ HỌC LẬP THỂ

lĩnh vực hoá học nghiên cứu về cấu trúc không gian của phân tử và ảnh hưởng của cấu trúc đó đến tính chất của hợp chất (HHLT tĩnh), về tiến trình không gian của các phản ứng hoá học, về cấu dạng và phân tích cấu dạng (HHLT động). Đối tượng chính là các hợp chất hữu cơ và phức chất. HHLT có ý nghĩa thực tiễn to lớn đối với hoá học và kĩ thuật của các polime, của hoá sinh, y và dược.