Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIỆU ỨNG ĐỒNG VỊ

sự khác nhau của tốc độ phản ứng do chất phản ứng có thành phần đồng vị khác nhau. Vd. phản ứng giữa hai đồng vị của hiđro H2 và D2 với nguyên tử Cl:

H2 + Cl = HCl + H

D2 + Cl = DCl + D

Sự khác nhau của hằng số tốc độ phản ứng K của hai phản ứng có thể tính được dựa vào thuyết va chạm lưỡng phân tử:

(Mi là khối lượng mol của tiểu phân i). Dựa vào HƯĐV, có thể phát hiện cơ chế phản ứng trong một số trường hợp.