Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HẰNG SỐ THUỶ PHÂN

(kí hiệu: Ktp), hằng số cân bằng của phản ứng thuỷ phân, trong đó nồng độ cân bằng của nước được coi như không đổi. Vd. đối với phản ứng thuỷ phân:

 

CH3COO - + H2O    CH3COOH + OH