Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HẰNG SỐ PHÂN LI

hằng số cân bằng của phản ứng phân li một chất. Vd. đối với phản ứng phân li axit yếu HA:

HA = H+ + A-

 

Ka được gọi là HSPL nhiệt động; a - hoạt độ của ion hoặc phân tử; γ - hệ số hoạt độ. Trong những trường hợp, khi có thể chấp nhận hệ số hoạt độ không đổi:

K’a được gọi là HSPL điều kiện. Ka phụ thuộc nhiệt độ, không phụ thuộc nồng độ; còn K'a phụ thuộc cả nồng độ và nhiệt độ. Bên cạnh Ka người ta còn dùng khái niệm pKa = - lgKa. Vd. đối với axit axetic CH3COOH ở 25oC, Ka = 1,754. 10-5 và pKa = 4,76.