Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HALOGEN HOÁ

sự kết hợp halogen (thường là clo hoặc brom) vào phân tử một hợp chất (thường là hợp chất hữu cơ), tạo thành hợp chất hoá học mới. Vd. benzen (C6H6) tác dụng với clo thành clobenzen (C6H5Cl); etilen (C2H4) kết hợp với brom thành đibrometan (C2H4Br2). Đôi khi, các hợp chất của clo hoặc brom được sử dụng làm nguồn cung cấp halogen trong sự halogen hoá, vd. photpho pentaclorua PCl5.