Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XÚC TÁC DỊ THỂ

quá trình xúc tác trong đó chất xúc tác không ở trong cùng pha với chất tham gia phản ứng. Chất XTDT là chất rắn, vd. kim loại chuyển tiếp, các oxit hoặc các hệ chất rắn gồm nhiều cấu tử.