Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XON

(A. sol), hệ phân tán mà môi trường phân tán là lỏng (lioson) hoặc khí (aeroson). Xt. Dung dịch keo.