Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XETOZƠ

(A. ketose), tên gọi các monosacarit có chứa nhóm chức xeton trong phần tử (polihiđroxixeton), vd. xetohexozơ:

cũng như anđozơ là tên gọi các monosacarit có chứa nhóm anđehit trong phân tử (polihiđroxi anđehit), vd. anđohexozơ (HOCH2(CHOH)4CHO).